Kodeks etyczny Asystentów Zdrowienia

Zespół Asystentów Zdrowienia działający przy Fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu uznając etyczne działania jako fundament, przyjęła Kodeks Etyczny oparty na współpracy i wzajemnym zaufaniu.

Niniejszy Kodeks jest zbiorem wartości, które składają się na kulturę organizacyjną naszego Zespołu, kształtowaną wspólnie przez pracowników Fundacji PIOD, Zespół AZ oraz beneficjentów.

Wszystkie zapisy przedstawionew w dokumencie określają postawy i zachowania najistotniejsze w obszarze społecznym i kulturowym i są zobowiązujące do przestrzegania niezależnie od pełnionego stanowiska.

Asystentom Kodeks Etyczny ma ułatwić dążenie do realizacji wspólnych celów. Dla beneficjentów i partnerów Kodeks ma być informacją o wzorcach postępowania respektowanych przez Zespół Asystentów Zdrowienia. Ma on uwzględniać potrzeby, prawa i oczekiwania.

Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego

Celem Kodeksu jest:

-umocnienie zaufania wszystkich Asystentów Zdrowienia

-budowanie reputacji i wizerunku Zespołu AZ jako jako podmiotu odpowiedzialnego, rzetelnego i zaangażowanego

W zakres Kodeksu Wchodzi :

-opis standardów zachowań Asystentów

-opis wartości przyjętych w Zespole.

Ogólne zasady

-W  Zespole Asystentów Zdrowienia  przestrzega się prawa krajowego, międzynarodowego i podstawowych standardów postępowania etycznego.

-Promuje się etyczne postawy i zachowania wśród pracowników, beneficjentów i partnerów we wszystkich aspektach.

-Priorytetem jest, aby każda osoba doświadczająca trudności w zakresie zdrowia psychicznego miała szansę na wyzdrowienie. Aby to było możliwe, dotychczasowy system opieki zdrowotnej, ukierunkowany na proces chorowania,  oparty na hospitalizacji, izolacji, stygmatyzacji, traumie i lęku przed przyszłością, powinien być zastąpiony nowym podejściem, ukierunkowanym na proces zdrowienia.

-Działania w zespole prowadzi  się mając na względzie stałe podnoszenie kompetencji członków Zespołu, kładąc przy tym nacisk na przestrzegania zasad Kodeksu

Polityka personalna

*Zasady zachowania Asystentów Zdrowienia:
 Asystent zobowiązuje  się wykonywać czynności  i obowiązki zawodowe z zachowaniem rzetelności, terminowości
i odpowiedzialności,

– propagować najlepsze praktyki i standardy, stale poszerzając swoją wiedzę,

– dbać o kulturę osobistą

– nie spożywać alkoholu i innych środków odurzających w trakcie i  na miejscu pracy,

– łamanie powyższych zasad należy zgłosić przełożonemu.

* W relacjach międzypracowniczych jak i z przełożonymi realizuje się misję, wizję,cele i wartości Fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu,

– komunikacja na  linii Asystent- przełożony oraz między Asystentami opiera się na zasadzie otwartości, szczerości, uczciwości oraz równości i akceptacji,

– najistotniejsza jest praca zespołowa

– podstawą relacji jest prawidłowy przepływ informacji.

Rozwój zawodowy Asystentów

* Jest najwyższym dobrem Fundacji , pozwalającym na  osiąganie zamierzonych celów społecznych, dlatego też  dąży się do zapewnienia Asystentom udziału w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach, forach  wymiany wiedzy i doświadczenia oraz dążenia do samorozwoju

Szacunek, uczciwość, solidarność i tolerancja to najwyższe wartości uznawane Zespole A-Z, w związku z czym wszyscy zobowiązujemy się do:

– sumiennego i starannego realizowania obowiązków,

– dbałości o wizerunek Zespołu i jego dobre imię

– lojalności względem Fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu i jej pracowników

– podnoszenia kwalifikacji zawodowych

– przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania

– budowania efektywnej komunikacji w Zespole Asystentów Zdrowienia.

Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i pracowników

* Zarząd  Fundacji stawia  sobie za cel realizować  postanowienia zawarte w Kodeksie  Etycznym i dawać przykład pozostałym pracownikom.

Odpowiada również zazarządzanie  Asystentami w sposób umożliwiający im ciągły rozwój oraz osiąganie satysfakcji z pracy.

*Asystent przestrzega prawa, regulacji i standardów przyjętych w Fundacji oraz ogólnie  przyjętych norm obyczajowych ietycznych wkontaktach interpersonalnych,

* Stosunek  do informacji

– rzetelność i odpowiedzialność są celem nadrzędnym

wszelkich  działań informacyjnych.  Ponadto ich pozyskiwanie i przekazywanie ma się odbywać z zachowaniem poufności i dyskrecji

* Stosunek do mienia

– obliguje  się pracowników  do racjonalnego gospodarowania powierzonymi środkami Fundacji i  traktowania ich i zależytym szacunkiem,

– deklaruje się racjonalne i gospodarne wykorzystanie wszelkich zasobów materialnych.

Rozwiązywanie  problemów

* łamanie zasad kodeksu

– Asystent ma obowiązek zgłaszania wszelkich uchybień w przestrzeganiu zasad  niniejszego Kodeksu swojemu bezpośredniemu przełożonemu

– władze   Fundacji są zobligowane   do zapewnienia pomocy i wsparcia każdemu Asystentowi i rozpatrzy każdy zgłoszony przypadek

– w Fundacji i Zespole będzie się prowadziło czynności wyjaśniające,

– w   przypadku   stwierdzenia nieodpowiedniego  postępowania, łamiącego normy etyczne    lub obyczajowe, osoby odpowiedzialne    zostaną pociągnięte do odpowiedzialności i poniosą konsekwencje dyscyplinarne zgodne z prawem.

Rozwój

Kodeks Etyczny powinno się traktować jak wskaźnik pożądanych zachowań w danych sytucjach. Zespół Asystentów Zdrowienia i Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu zastrzega sobie prawo do zmian treści wyżej przedstawionego Kodeksu. O najważniejszych zmianach w Kodeksie pracownicy Fundacji jak i Zespół Asystentów będą informowani.

ZAKOŃCZENIE

Kodeks  Etyczny będzie spełniał  swoje zadanie tylko wtedy,  gdy wszyscy pracownicy będą przestrzegać jego

zapisów oraz stale doskonalić zawarte w nim zapisy.

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: +48 698 761 774
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl