MODEL LECZENIA ZABURZEŃ POURAZOWYCH W PODEJŚCIU OTWARTEGO DIALOGU (ODA) NA PRZYKŁADZIE ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (ŚCZP)

Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (1): 147-160

Cel:
Celem pracy jest przedstawienie podejścia otwartego dialogu (open dialogue approach – ODA),
u podstaw którego leży szerokie rozumienie doświadczenia traumatycznego i jego konsekwencji. Trauma ujmowana jest zarówno w kontekście objawowym, jak i procesualnym jako kryzys psychiczny wymagający szybkiej, zróżnicowanej i skoordynowanej opieki.

Poglądy:
Podejście otwartego dialogu poprzez propozycję rozbudowanej struktury instytucji pomocowych, tak jak ma to miejsce w przypadku modelu środowiskowego centrum zdrowia psychicznego (ŚCZP), oraz propozycję zintegrowanego i spójnego systemu oddziaływań, wydaje się w sposób naturalny odpowiadać różnorodnym potrzebom osób po traumatycznych doświadczeniach. Proponowany model ŚCZP wpisuje się w cele reformy leczenia psychiatrycznego i wprowadzenia leczenia środowiskowego. Rozszerzenie form pomocy i instytucji psychiatrycznych umożliwi zwolnienie miejsc w szpitalach psychiatrycznych dla osób, które rzeczywiście bezwzględnie wymagają hospitalizacji. Jednym z podstawowych celów reformy jest również poprawa dostępności leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego oraz zmniejszenie przepełnienia w oddziałach szpitalnych, niespełniających standardów jakości leczenia we współczesnej medycynie.

Wnioski:
Istotnym wyzwaniem w sytuacji reformy systemu opieki psychiatrycznej, która dokonuje się w Polsce, byłaby możliwość rozwijania całościowych modeli pomocy psychiatrycznej, opartych na szerokim rozumieniu kryzysów psychicznych i dostosowaniu oferty odpowiednich placówek pomocowych, a następnie przeprowadzenie poprawnych metodologicznie badań oceniających skuteczność proponowanych systemowych rozwiązań i ich efektywność.

[…]

Renata Wallner
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wydział Lekarski Kształcenia
Podyplomowego, Katedra Psychiatrii, Wrocław, Polska

Michał Klapciński
Szpital Specjalistyczny im. A. Sokołowskiego, Wałbrzych, Polska

Czytaj całość.

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: +48 698 761 774
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl