Podsumowanie konferencji Otwarty Dialog, Wieliczka

Podsumowanie Konferencji

„Otwarty Dialog w trosce o zdrowe społeczeństwo”

Wieliczka 27 – 28 listopada 2014 roku.

 

W dniach 27-28.11.2014 w Wieliczce odbyła się konferencja „Otwarty Dialog w trosce o zdrowe społeczeństwo”, poświęcona dyskusji nad aktualnym stanem polskiej opieki psychiatrycznej, możliwościami jakie stawia przed nią podejście Otwartego Dialogu oraz refleksja nad kierunkiem zmian, jakie powinny być zapoczątkowane, by sprostać potrzebom beneficjentów systemu leczenia.

konferencja wieliczka

Gość specjalny Jaakko Seikkula – Konferencja Otwarty Dialog w trosce o zdrowe społeczeństwo.

konferencja wieliczka

Gość specjalny Werner Schutze – Konferencja Otwarty Dialog w trosce z zdrowe społeczeństwo.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli założyciel nurtu prof. Jaakko Seikkula z Uniwersytetu w Jyvaskyla w Finlandii oraz dr Werner Schuetze – inicjator i wieloletni praktyk Otwartego Dialogu w Niemczech. W konferencji uczestniczyło 250 osób.

konferencja wieliczka

Uczestnicy konferencji Otwarty Dialog w trosce o zdrowe społeczeństwo, Wieliczka, 27.12.2014 r.

Głos profesjonalistów pracujących w podejściu Otwartego Dialogu oraz aktywność odbiorców konferencji – pracowników i beneficjentów systemu opieki psychiatrycznej w Polsce – są świadectwem rosnącej potrzeby leczenia dostosowanego do potrzeb pacjenta i jego rodziny. Donośnym głosem o swoich historiach mówili zarówno obywatele doświadczający niedoskonałości systemu opieki psychiatrycznej, jak i lekarze niezadowoleni z możliwości, w jaki ów system ogranicza ich w chęci niesienia pomocy w sposób, którego wysoka efektywność w krajach skandynawskich i Europy Zachodniej jest potwierdzona wieloletnimi badaniami.Otwarty Dialog jest nurtem wpisującym się w założenia psychiatrii środowiskowej i stanowi przykład „dobrej praktyki” opisanej i weryfikowanej w badaniach podłużnych m.in. w ośrodkach fińskich, norweskich i niemieckich. Omawiane przez prelegentów badania wyraźnie dowodziły wysokiej skuteczności tej wielowymiarowej płaszczyzny oddziaływań terapeutycznych zakotwiczonych w środowisku pacjenta – partnera w procesie terapii. Począwszy od ograniczenia częstotliwości hospitalizacji i czasu spędzanego w placówce leczenia stacjonarnego, przez utrzymanie chorego w jego dotychczasowych rolach społecznych (również w pracy), ograniczenia farmakoterapii do minimum niezbędnego w procesie leczniczym po miękkie wskaźniki jak brak stygmatyzacji, czy poczucie sprawstwa i odpowiedzialności procesie własnej terapii.

Wymienione rezultaty to nie tylko wymierne oszczędności finansowe, lecz przede wszystkim podniesienie standardu we współczesnej polskiej psychiatrii poprzez m.in. wzrost satysfakcji z udzielonej opieki terapeutycznej Otwarty Dialog uzmysłowia nam, że sięga w procesie leczenia po zasoby dotychczas słabo dostrzegane, i nie ujęte jedną wspólną koncepcją oddziaływań:

 1. Natychmiastowa pomoc (24 godz. od zgłoszenia)
 2. Koncentracja na potrzebach pacjenta i jego sieci oparcia (w tym  rodziny)
 3. Praca terapeutyczna z pacjentem w jego miejscu zamieszkania,
 4. Odwołanie się do zasobów leżących w pacjencie i uruchomienie ich dla procesu zdrowienia,
 5. Możliwość pracy z pacjentem w psychozie,
 6. Ograniczenie hospitalizacji do niezbędnej konieczności,
 7. Utrzymanie pacjenta w jego naturalnym środowisku,
 8. Jednorodna formuła oddziaływań we wszystkich strukturach medycznych
  i wspierających,
 9. Niestygmatyzowanie diagnozą w procesie leczniczym i terapeutycznym.

W wyniku tak zestawionych form oddziaływań praca w nurcie Otwartego Dialogu uzyskała efekty niemożliwe do uzyskania znanymi nam dotychczas metodami leczenia i oddziaływań terapeutycznych. U pacjentów po pierwszej psychozie z diagnozą schizofrenia uzyskano niezwykle obiecujące wyniki – :potwierdzone w badaniach porównawczych z grupą leczoną tradycyjnie

 1. Krótsze hospitalizacje, 14 dni/osobę/2 lata – klasycznie 117dni,
 2. Leki neuroleptyczne stosowano u 33% pacjentów, – klasycznie 100%,
 3. Nawroty zaobserwowano u 24% pacjentów – klasycznie 71%,
 4. Powrót do pełnego zatrudnienia 81% pacjentów – klasycznie 43%,

W perspektywie pięcioletniej 86% pacjentów powróciło do swoich ról społecznych sprzed zachorowania, a 82% nie doświadczyło żadnych utrzymujących się objawów.

Takie efekty zdrowienia potwierdza w badaniach Otwarty Dialog. Jak mówili uczestnicy konferencji, każde wyniki można kontestować, jednak gdyby chociaż w połowie potwierdzić skuteczność Otwartego Dialogu w Polsce odnotowalibyśmy gwałtowny progres w procesie leczenia zaburzeń psychicznych.

Nieczęsto zdarza się, że konferencje z udziałem światowej sławy naukowców i praktyków są miejscem dyskusji również dla przedstawicieli władz lokalnychi beneficjentów systemu opieki zdrowotnej. Fakt, że miało to miejsce w Wieliczce jest świadectwem, że wspólna potrzeba zmian jest dostrzegalna przez przedstawicieli wszystkich środowisk. Przychylność i gotowość władz powiatów wielickiego i trzebnickiego do współpracy w korzystaniu z podejścia Otwartego Dialogu w udoskonaleniu opieki psychiatrycznej oraz wiążąca deklaracja wprowadzenia w tych powiatach programu pilotażowego zakładającego powstanie Centrum Umacniania i Zdrowienia są silnymi argumentami potwierdzającymi zasadnośćrozwiązania systemowego, skierowanego na długofalowe oddziaływania również ze strony władz państwa.

Podczas konferencji z ust zabierających głos padały również argumenty ekonomiczne. Obecny system opieki psychiatrycznej nie jest w stanie powstrzymać osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego przed wypadaniem z ról społecznych i trwałym korzystaniem ze świadczeń rentowych. Długofalowym skutkiem obecnego stanu rzeczy jest nie tylko indywidualne cierpienie pacjenta i jego systemu rodzinnego, ale też narażenie budżetu państwa na wielomilionowe koszty. Podejście oparte na Otwartym Dialogu, podkreślające znaczenie reintegracji społecznej i możliwość pełnego powrotu do zdrowia i ról społecznych jest odpowiedzią również na problemy związane z aspektem finansowym służby zdrowia.

Idąc za głosem zaproszonych zagranicznych ekspertów podkreślających znaczenie poszerzania kompetencji personelu świadczącego usługi w ramach opieki psychiatrycznej, niezbędna wydaje się potrzeba szkoleń dla kadr. Przykład Finlandii, gdzie wskaźnik przeszkolenia pionu medycznego oddziałów psychiatrycznych jest najwyższy w Europie, pokazuje, że rozwój profesjonalnych kompetencji jest nie  tylko dobrą inwestycją, ale też dbaniem o pracowników i ich poczucie zadowolenia z dobrze wypełnionych zadań. Wydaje się też, że jest jedynym skutecznym sposobem na rozpoczęcie zmian niezbędnych dla sprostania najwyższym standardom europejskim i oczekiwaniom osób korzystających z pomocy systemu. Inspiracją i wyzwaniem dla polskiej psychiatrii jest też akcentowana przez zagranicznych gości budowa bazy wiedzy i informacji niezbędnych dla monitorowania i weryfikowania skuteczności podejmowanych oddziaływań terapeutycznych, co wpisuje się w główne cele NPOZP. Bogaty materiał badawczy, również z badań podłużnych jest gromadzony przez badaczy w różnych ośrodkach na świecie pracujących w nurcie Otwartego Dialogu, a na jego opracowanie i publikacje położony jest duży nacisk.

Najważniejszym głosem na konferencji były historie, opinie i wprost wyrażane potrzeby osób korzystających w przeszłości lub obecnie z usług polskiego systemu opieki psychiatrycznej. Większość wypowiedzi łączyły wspólne potrzeby: lepszej koordynacji opieki ze strony różnych instytucji, większej dostępności form pomocy środowiskowej, nacisku na reintegrację i przeciwdziałanie stygmatyzacji i większej otwartości ze strony profesjonalistów na kontekst rodziny i środowiska społecznego, co doskonale wpisuje się w nurt Otwartego Dialogu i założenia NPOZP . Oto kilka wypowiedzi: „Najważniejsze jest dla mnie nagłośnienie postrzegania osoby z zaburzeniami psychicznymi jako osoby w kryzysie, a nie w chorobie przewlekłej, wykluczającej społecznie – terapia i udział środowiska osoby powinno być normą działania”, „Dowiedziałam się, że jest możliwe to co ja wyobrażałam sobie w swojej naiwności 17 lat temu kiedy zachorowała moja córka. Myślałam wtedy, że chciałabym zwrócić się do profesjonalistów którzy pomogą ugasić płomyczek zanim dojdzie do pożaru niszczącego wszystko. Że ktoś pomoże na poziomie rodziny”, „Największą wartością tego podejścia jest dla mnie to, że wnosi nadzieję do powrotu do aktywności społecznej osób chorujących psychicznie”, „Teraz jest nadzieja na wprowadzenie tego, o czym marzyłam wiele lat temu, po wybuchu choroby syna. Żeby dostać pomoc, informacje, porozmawiać w domu – nie w szpitalu. Żeby zostać wysłuchaną i wspartą w słuchaniu chorującego dziecka. To przedsięwzięcie musi się udać”.

O tym, że praca w nurcie Otwartego Dialogu – jak pokazują powyższe cytaty – zgodna z ideą NPOZP – nie jest trudna do wdrożenia w sposób pracy szpitala przekonywali praktycy na co dzień wykorzystujący go w swojej profesji. Podkreślali przy tym, że zakres korzyści, które oferuje praca w tym podejściu – zacieśnienie współpracy w zespole, nadzieja na terapeutyczne oddziaływania w stanach psychotycznych, większe zaangażowanie rodzin i otoczenia społecznego – są niewspółmierne do poniesionego wkładu w proces kształcenia. Przekonywali też, że wprowadzanie Otwartego Dialogu na oddział nie wymagało gwałtownej reorganizacji, a wykorzystanie już opisanej i stosowanej praktyki pozwoliło w efektywny sposób przybliżyć się do wzoru przedstawionego w NPOZP.

Na konferencji była także mowa o funkcjonowaniu polskich rozwiązań z zakresu psychiatrii środowiskowej jakim są zespoły leczenia środowiskowego, które wprowadzają elementy leczenia dostosowanego do potrzeb chorego i jego rodziny. Prowadzą one pracę w domu pacjenta, angażują w pomoc jego bliskich, widzą jak żyje na co dzień i czego najbardziej potrzebuje. Wiedza zdobyta w ten sposób pozwala szukać optymalnych rozwiązań dla pacjenta i jego rodziny. Dlatego wyrażany był żal, że ta forma jest tak mało rozpowszechniona w naszym kraju i że Narodowy Fundusz Zdrowia nie korzysta z możliwości jakie niesie ze sobą działanie zespołów leczenia środowiskowego, ponieważ ich formuła jest idealnym pomostem do budowania nowoczesnej opieki psychiatrycznej w nurcie Otwartego Dialogu.

Dzisiaj znacząca część świata i Europy zdaje sobie sprawę, że istniejące formy leczenia zaburzeń psychicznych są niewystarczające i swoją skutecznością nie nadążają za szybko rosnącą falą różnorodnych zaburzeń psychicznych. Dzisiaj oczy świata psychiatrycznego zwrócone są na Finlandię, Tornio, zespół profesora Jaakko Seikkuli i Otwarty Dialog. W nich i ich doświadczeniach upatrują rozwiązania problemów zdrowia psychicznego dla swoich narodowych systemów zdrowotnych. My mieliśmy okazję poznać te rozwiązania u źródła i są w Polsce pierwsze doświadczenia związane ze szkoleniem i pracą w Otwartym Dialogu, które pozwalają optymistycznie patrzeć na los i zdrowienie pacjentów.

Spotkanie przedstawicieli różnych środowisk – w tym władz lokalnych – mówiących jednym głosem o potrzebie wspólnego działania i uwzględniania wspólnych potrzeb, jest wyrazem stawiania kolejnych kroków na drodze do usprawniania polskiego systemu opieki psychiatrycznej. Może też być odczytane jako wezwanie do władz na szczeblu krajowym o wsparcie i umożliwienie zmian systemowych, na które – jak pokazała konferencja – zarówno obywatele, jak i organy lokalne są już gotowe.

Dlatego gorąco zachęcamy Pana Ministra do zainteresowania się tą formą organizacji leczenia psychiatrycznego, a my ze swej strony służymy wszelkimi dostępnymi nam informacjami i doświadczeniami.

 

Organizatorzy: Rzecznik Praw Obywatelskich, Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu, Fundacja Leonardo

 

W imieniu Organizatorów Konferencji
Regina Bisikiewicz
Polski Instytut Otwartego Dialogu

<< Powrót