Statut fundacji

STATUT
Polski Instytut Otwartego Dialogu

I. Postanowienie ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą „ Polski Instytut Otwartego Dialogu”, ustanowiona przez:- Ireneusza Bisikiewicza,
  – Reginę Bisikiewicz
  zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej nr 20/21, w dniu 07.10.2005,
  działa na podstawie przepisów prawa polskiego tj. ustawy z dnia 6.04.1984r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003r ( Dz. U.96.873) oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest działalnością apolityczną, kierującą się w swym działaniu tolerancją i poszanowaniem dla odmienności kulturowej, narodowej i religijnej.

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

§3

 1. Siedziba fundacji mieści się na terenie powiatu trzebnickiego.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§4

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

II. Przedmiot działalności

§5

Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, w tym w szczególności upowszechnianie:

a)      rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
b)      idei społeczeństwa informacyjnego,
c)       kształcenia ustawicznego,
d)      zasad samorządności lokalnej i partnerstwa publiczno-prywatnego,
e)      zasad demokratycznych i gospodarki wolnorynkowej,
f)       ochrony i promocji zdrowia,
g)      procesu integracji europejskiej.

§6

Szczegółowym obszarem działalności Fundacji są zadania z zakresu:

a)      upowszechniania i ochrony praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji,
b)      propagowanie postaw aktywnie wspierających rozwój struktur społeczeństwa obywatelskiego oraz promocji i organizacji Wolontariatu,
c)       procesu integracji europejskiej, w szczególności polityki strukturalnej UE,
d)      działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwoju i promocji przedsiębiorczości,
e)      rozwoju i kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki,
f)       kształcenia ustawicznego osób dorosłych,
g)      promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych bezrobociem, w szczególności młodzieży i absolwentów,
h)      promocji i rozwoju partnerstwa lokalnego na rzecz rynku pracy,
i)        wdrażania lokalnych projektów rozwoju społeczno-gospodarczego,
j)        przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
k)      upowszechniania i ochrony praw kobiet i promocji działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
l)        integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
m)    promocji Zdrowia i procesów restrukturyzacyjnych służących usprawnianiu funkcjonowania służby Zdrowia,
n)      promocji i wdrażania zasad polityki ekologicznej i ochrony środowiska,
o)      upowszechniania i rozwoju dziedzictwa kulturowego,
p)      upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
q)      promocji zdrowia psychicznego oraz wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej, ich rodzin i sieci społecznej,
r)       podniesienia poziomu wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego oraz kształtowania postaw i zachowań sprzyjających wzmacnianiu zdrowia psychicznego,
s)       rozwijania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,
t)       przeciwdziałania kryzysom psychicznym u osób z doświadczeniem choroby psychicznej,
u)      poprawy jakości życia, zwiększenia integracji społecznej oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób z doświadczeniem choroby psychicznej,
v)      ustawicznego kształcenia personelu instytucji i organizacji działających na rzecz osób z doświadczeniem choroby psychicznej,
w)    współpracy międzynarodowej służącej przenoszeniu najlepszych praktyk i innowacyjnych rozwiązań poprawiających efektywność systemu leczenia w zakresie zdrowia psychicznego.

§7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:a)      prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla osób fizycznych i prawnych,
  b)      usługi doradcze dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców, w obszarze zdefiniowanym w §5 i §6,
  c)       usługi coachingu dla ww. podmiotów w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego,
  d)      działalność szkoleniową i doradczą dla ww. podmiotów w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego,
  e)      działalność szkoleniową i badawczą dla ww. podmiotów w obszarze zdefiniowanym w §5 i §6,
  f)       działalność wydawniczą,
  g)      współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami Służby Zdrowia, szkołami, kościołami, oraz innymi instytucjami publicznymi, w zakresie określonym w celach działania Fundacji,
  h)      działalność edukacyjną dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej, ich rodzin, sieci społecznej i profesjonalistów,
  i)        współpracę ze środkami masowego przekazu, władzami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi z kraju i zagranicy,
  j)        współpracę z psychiatryczną Służbą Zdrowia w kierunku rozwoju form pośrednich lecznictwa psychiatrycznego, w tym m.in. zespołów leczenia środowiskowego, hosteli, klubów pacjentów, mieszkań chronionych, ośrodków rehabilitacji zawodowej,
  k)      wspieranie bezpośrednich kontaktów, spotkań i innych wspólnych działań osób z doświadczeniem choroby psychicznej, ich rodzin, sieci społecznej i profesjonalistów,
  l)        inicjowanie i udział w programach radiowych i telewizyjnych oraz w prasie, zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy i zrozumienia problematyki związanej z zaburzeniami psychicznymi,
  m)    organizacja konferencji krajowych i zagranicznych oraz uczestnictwo w konferencjach,
  n)      organizowanie poradnictwa psychologicznego, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów społecznych, rodzinnych, pomoc w zaakceptowaniu faktu niepełnosprawności, pomoc w przezwyciężeniu wykluczenia społecznego,
  o)      organizowanie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia zatrudnienia, możliwości przekwalifikowania, podjęcia dodatkowej edukacji, szkoleń oraz innej formy pomocy bezrobotnym;
  p)      organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, imprez kulturalnych, imprez sportowych i turystycznych,
  q)      współpraca z innymi fundacjami i stowarzyszeniami w celu pozyskiwania środków na realizacje celów Fundacji;
  r)       wspieranie oraz samodzielne prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie zdrowia psychicznego,
  s)       podejmowanie innych działań mających na celu realizację celów Fundacji
  t)       powoływanie, w razie potrzeby, innych organizacji dla realizacji celów statutowych, a także uczestniczenie w krajowych lub zagranicznych organizacjach o zbliżonych celach.W powyższym zakresie Fundacja może prowadzić  działalność  nieodpłatną pożytku publicznego.
 2. Zarząd Fundacji w trybie uchwały może określić przypadki oraz zasady, na których działania określone w ust. 1 paragraf 7 będą prowadzone za odpłatnością w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego sklasyfikowanej jako:a)   22.11.Z Wydawanie książek;
  b)   22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;
  c)    22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała;
  d)    22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  e)    52.47.A Sprzedaż detaliczna książek;
  f)    52.47.B Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych;
  g)    73.20.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki.
  h)    73.20.I Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych;
  i)     80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.
  j)       85.12.Z  Praktyka lekarska;
  k)      85.14.D Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna;
  l)      85.14.E Działalność paramedyczna;
  m)     85.14.F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  n)      85.31.B  Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem;
  o)      85.32.B  Poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
  p)      85.32.C  Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania;
  r)     92.31.F  Działalność domów i ośrodków kultury;
  s)     92.34.Z  Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  t)     85.1 Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego;
  u)    85.3 Opieka społeczna i wychowawcza;
  v)   92.7 Działalność rekreacyjna pozostała
  w)    85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  z)    85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
  ż) 87.20 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

III. Majątek i dochody Fundacji

 §8

 1. Majątek Fundacji stanowi kwota 3.000,- (słownie: trzy tysiące złotych), zwana funduszem założycielskim, wniesiona do Fundacji przez Fundatoror w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.
 2. Uchylony.
 3. Dochodami Fundacji są w szczególności:- darowizny, spadki, zapisy,
  – dotacje i subwencje krajowe i zagraniczne,
  – dochody ze zbiórek publicznych,
  – wykreślony,
  – wykreślony,
  – środki pochodzące od sponsorów,
  – wykreślony,
  – dochody z innych źródeł prawnie dozwolonych,
  – środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
  – dochody z prowadzonej działalności odpłatnej, jeśli zostanie taka uruchomiona

§9

 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych i papierach wartościowych.
 2. Dochody uzyskiwane z majatku Fundacji przeznaczona są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
 3. Uchylony.

§10

 1. Fundacja prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Uchylony.

§11

Zabrania się

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

IV. Działalność gospodarcza

 Rozdział uchylony

V. Organy Fundacji

 §15

1. Organami fundacji są:

– Rada Fundacji,
– Zarząd Fundacji.

2. Fundacja nie dokonuje zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

3. Członkowie Zarządu Fundacji zobowiązani są do przekazywania całego dochodu (nadwyżka przychodów nad kosztami) Fundacji na działalność pożytku publicznego .

Rada Fundacji

 §16

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Do zadań Rady należy w szczególności:a)      Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
  b)      Podejmowanie decyzji o zatrudnianiu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
  c)       Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom zarządu absolutorium,
  d)      Podejmowanie Uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji, a także odwołania członków Zarządu. W tych sprawach Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W pozostałych sprawach Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów,
  e)      Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
  f)        Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inna fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzję Rada.
 5. W przypadku śmierci Fundatorów na ich miejsce wstępują najstarsi z ich spadkobierców.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może natąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy i ich spadkobiercy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, pozbawienia członkostwa lub śmierci członka Rady.
 8. Nie można łaczyć członkostwa Rady Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§17

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 2. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
 3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§18

Rada Fundacji  w celu wykonywania swoich zadań jest upoważniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

  §19

Członkowie Rady Fundacji:

1. Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2. Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§20

 Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powołanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedna kadencję.
 3. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, powołany przez Radę Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze Uchwały podjętej zgodnie z zapisem §16, ust.2.

§21

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji, samodzielnie lub dwaj inni członkowie  Zarządu łącznie.
 3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:a)      Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  b)      Uchwalanie regulaminów,
  c)       Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  d)      Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  e)      Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  f)       Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją, oraz likwidacji Fundacji.
 4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większościa głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 6. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
 7. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być członkami Rady Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 8. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

VI. Zmiana Statutu

§22

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 VII.  Likwidacja Fundacji

 §23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzje o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 3. O przeznaczeniu środków finansowych i majątku pozostałych po likwidacji Fundacji decyduje Rada, podejmując stosowną Uchwałę, z tym że środki zostaną przeznaczone na cele określone w §5.