Empowerment College

Projekt Empowerment College

W 2017 roku zostaliśmy zaproszeni do udziału w międzynarodowym projekcie Empowerment College, realizowany w ramach programu ERASMUS+. Wraz z zespołem z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Bułgarii i Włoch opracowujemy system organizacji i zarządzania oraz tworzymy proces dydaktyczny, który ma na celu wzmocnienie osób doświadczonych kryzysem psychicznym oraz ich (szeroko rozumianej) sieci wsparcia.

Empowerment czyli wzmocnienie jest jednym z priorytetów WHO.

„Wzmocnienie musi odbywać się jednocześnie na poziomie populacji i na poszczególnych poziomach. Empowerment to wielowymiarowy proces społeczny, dzięki któremu jednostki i grupy zyskują lepsze zrozumienie i kontrolę nad swoim życiem. W konsekwencji umożliwiają zmianę swojego otoczenia społecznego i politycznego w celu poprawy warunków życiowych związanych ze zdrowiem.

Włączenie się w społeczeństwo, w którym żyje się, ma zasadnicze znaczenie dla materialnego, psychospołecznego i politycznego wzmocnienia, które leży u podstaw społecznego dobrobytu i sprawiedliwego zdrowia. Ponieważ zdrowie jest podstawowym prawem człowieka, wzmocnienie pozycji pacjentów i ich rodzin, przyjaciół lub innych nieformalnych opiekunów jest zadaniem społecznym, które zachęca wszystkie społeczności, pracodawców, związki zawodowe, szkoły i uczelnie, organizacje społeczne do poszanowania zdrowia i dobrego samopoczucia osób i osób. populacje i działają w sposób, który umożliwia jednostkom i grupom poszanowanie ich własnych i innych praw do zdrowia i dobrego samopoczucia.

  • Na poziomie indywidualnym wzmocnienie jest ważnym elementem rozwoju człowieka. Jest to proces przejmowania kontroli i odpowiedzialności za działania, które mają intencję i potencjał do doprowadzenia do osiągnięcia zdolności. Obejmuje to cztery wymiary:

  • samodzielność
  • udział w podejmowaniu decyzji
  • godność i szacunek
  • przynależność i przyczynianie się do szerszej społeczności.

Dla jednostki proces umocnienia oznacza przezwyciężenie stanu bezsilności i przejęcie kontroli nad własnym życiem. Proces rozpoczyna się od indywidualnie zdefiniowanych potrzeb i ambicji i koncentruje się na rozwoju zdolności i zasobów, które go wspierają. Upodmiotowienie jednostek ma na celu pomóc im w samostanowieniu i autonomii, wywierać większy wpływ na procesy decyzyjne w społeczeństwie i polityce oraz zyskać większą samoocenę.

Społeczności mogą wspierać jednostki w tym procesie poprzez tworzenie sieci społecznych i mobilizację wsparcia społecznego; razem, promują spójność między ludźmi i mogą wspierać ludzi poprzez trudne przejścia i okresy bezbronności w życiu.

Upodmiotowienie społeczności obejmuje wyższy stopień indywidualnej pozycji wśród członków wspólnoty, silniejsze poczucie przynależności do wspólnoty, rozwój i uczestnictwo w działaniach politycznych, kierowanie procesem decyzyjnym i dostęp do zasobów na korzyść społeczności.”

(WHO Regional Office for Europe, 2010)

Nasz zespół tworzą: Regina Bisikiewicz – prezes fundacji i menadżer projektu, Mateusz Biernat – pedagog specjalny, terapeuta, trener, Aleksandra Orzechowska – pedagog, doradca,  Anna Bierska – trener.

Więcej informacji na stronie projektu:  www.empowerment-college.com

 

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: +48 698 761 774
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl