Nowy Projekt

Termin składania ofert do dnia 28-04-2017

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo oraz fundacja „Polski Instytut Otwartego Dialogu”

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty składane pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta cateringowa fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu” należny złożyć w biurze Fundacji do 28.04.2017 roku do godz. 14., ul. Legnicka 65, Sektor 3( Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych) Wrocław
Ofertę można również złożyć elektronicznie na adres pocztowy: fundacja@otwartydialog.pl z wyraźnym zaznaczeniem w tytule „Oferta cateringowa NIE OTWIERAĆ PRZED 14.00 28.04.2017”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundacja@otwartydialog.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Hautz-Sołtysiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504 693 154

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług cateringowych dla 27-30 kursantów szkolenia terapeutycznego w ramach Projektu Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie („EX-IN”) realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.3 Współpraca Ponadnarodowa, nr naboru POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: trzebnicki Miejscowość: Trzebnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” przy współpracy z fundacją Polski Instytut Otwartego Dialogu ogłasza wszczęcie postępowania o rozeznanie rynku na usługi cateringowe w ramach projektu „Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie („EX-IN”) realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.3 Współpraca Ponadnarodowa, nr naboru POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowych podczas kursu organizowanego przez Fundację „Leonardo” w Krakowie i fundację Polski Instytut Otwartego Dialogu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3 Partnerstwo Ponadnarodowe.
Od maja 2017 roku do końca listopada 2017 roku odbędzie się 10 3-dniowych spotkań, w których będzie brało udział od 27 do 31 osób.
Wykonawca zobowiązuje się do:
• przygotowania przerwy kawowej dla uczestników
• przygotowania obiadu składającego się z 1 dania dla uczestników
• przygotowanie popołudniowych przekąsek, kanapek ( minimum 2 sztuki na osobę)
szczegółowe wymagania i informacje w załączniku

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji usługi: maj 2017 r. – listopad 2017 r.
Dokładne terminy, miejsca realizacji szkoleń oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi, po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Załączniki

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór ofert będzie polegał na ocenie wniosków ofertowych w oparciu o 2 kryteria:
a) Pierwszym kryterium wyboru ofert będzie cena usługi cateringowej, która będzie stanowić 80 % wagi punktowej. Kryterium zostanie obliczone według wzoru:

cena brutto oferty najniższej/cena brutto oferty badanej x 80 pkt. = liczba punktów w kryterium „Cena”

 1. b) Drugim kryterium będzie kryterium społeczne stanowiące 20 % wagi oceny oferty, według wzoru:
  – zatrudnienie jednej osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego w całym okresie realizacji zamówienia = 20 pkt
  Zamawiający informuje, że uzna ten warunek za spełniony także wtedy, jeżeli wykonawca realizujący zamówienie osobiście będzie posiadał status osoby niepełnosprawnej.
  Klauzula społeczna = liczba punktów w kryterium społeczne
  Ostateczna ilość punktów, będzie stanowić sumę kryterium a i b.
  W momencie gdy dwie oferty uzyskają jednakową liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym będzie niższa cena.
  Zamawiający (beneficjent)

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

Polski Instytut Otwartego Dialogu

Adres

Ligota Piękna
ul. Jaśminowa 22
55-114 Wisznia Mała

Numer telefonu

504 693 154

NIP

897 171 24 28

Tytuł projektu

NOWY ZAWÓD: EKSPERT PRZEZ DOŚWIADCZENIE („EX-IN”)

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-W317/15-00

 

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: +48 698 761 774
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl